Eğitim

 • Göç Dersleri
  • Sosyoloji
   • SOC529 AVRASYA TOPLUMLARINDA GÖÇ VE ETNİSİTE: Bu dersin amacı, kimlik, etnisite, göç ve kültür arasındaki ilişkileri; egemen kültürler ve azınlık grupların arasındaki etkileşimini ve bunun Avrasya çalışmalarındaki etnik kimlik oluşumuna etkisini irdelemektir. Bu derste ele alınacak vaka çalışmaları Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Sovyet Almanlar, Sovyet Yahudiler ve Ruslar ile ilgilidir. Batılı etnisite teorilerine ek olarak, Sovyet etnik teori ve Sovyet vatandaşlık politikaları, sayılan grupları analiz etmek için eleştirel olarak incelenir.
   • SOC570 VATANDAŞLIK VE TOPLUM: Vatandaşlığın kısa tarihi. Vatandaşlığın ana hatları. Üyelik olarak vatandaşlık; vatandaşlık ve politik topluluk. Statü olarak vatandaşlık; vatandaşlık hakları. Katılım olarak vatandaşlık. Vatandaşlığa liberal, toplulukçu ve cumhuriyetçi bir yaklaşım. Günümüz vatandaşlığı ve politik topluluğunun dönüşümü. Vatandaşlığa yeni yaklaşımlar. Avrupa Birliğinde vatandaşlık.
   • SOC560 KÜRESELLEŞME VE DİASPORA: Bu dersin amacı, küreselleşmeyi siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla gelişmiş bir seviyede analiz etmektir. Diaspora toplulukları; iki ulus mensubu olmayı ve birden çok bağlılığı; ulus devletin rolünü ve statüsünü; ulussuzlaşma tartışması, ırkçılığın yeni formlarını ve çok kültürlü savlara karşı kuvvetleri, küreselleşme faaliyetlerinin en yoğun şekilde kutuplaşmış sosyal alanları olarak küresel şehirleri; kozmopolit bağlar ve göçmenler ve turistler tarafından sınırları aşmanın farklı yollarına odaklanılacaktır.
   • SOC512 KÜRESEL DÜNYADA NÜFUS HAREKETLERİ: Bu dersin amacı, küresel yeniden yapılanmanın, alanlardaki nüfus hareketlerini nasıl etkilediğini cevaplamaktır. Birbiriyle ilişkili beş tür nüfus hareketleri kategorisi tanımlanmıştır: 1. artan çatışma ve iç kargaşanın yanı sıra doğal afetler nedeniyle de yerinden edilen nüfus; 2. kadın ticareti dahil olmak üzere yasadışı uluslararası göçmen emeği düzenlemeleri; 3. kuzeyden güneye ve kentten kıra tersine ve geri göç; 4. güçlü bağları olan iki veya daha fazla dünya arasında seferler; 5. “kiralık” geçici serbest göçmen emeği. İlgili uluslararası kuruluşlar; göçmenlik politikaları; toplumsal cinsiyet farklılıkları; kimliklerin, bağlantıların ve toplulukların sosyal yapısı; hane halkının hayatta kalma stratejileri ve nüfus hareketleri için ortaya çıkan eğilimler, kısıtlamalar ve beklentiler dikkate alınacaktır. Bu nüfus hareketlerinin örüntüleri küresel bir bağlamda incelenirken, öğrencilerden her kategoriyi Türkiye örneğinde yaşandığı gibi analiz etmeleri beklenmektedir.
   • SOC370 VATANDAŞLIK: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ: Vatandaşlığın hikayesi; vatandaşlığın ana hatları; vatandaşlığa liberal, toplulukçu ve cumhuriyetçi bir yaklaşım; günümüzdeki siyasi toplulukların ve vatandaşlığın dönüşümü; vatandaşlığa yeni yaklaşımlar; Türkiye ve Avrupa’daki vatandaşlık ve devlet oluşumları.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
   • ADM4135 AVRUPA’ DA GÖÇMENLİK POLİTİKALARI: Bu dersin amacı günümüzde Almanya’da uygulanan göç politikalarını incelemektedir. Politikaların temeli iki alana dayanmaktadır: bir taraftan siyasi ve hukuksal alan, diğer taraftan ekonomik alan. 1950’li ve 1960’lı yıllar yabancılara karşı davranışlar bakımından belirli oranda bir devamlılık göstermektedir.
  • Uluslararası İlişkiler
   • IR354 DİASPORA SİYASETİ: Diaspora kavramı klasik kullanımının dışına çıkmış ve Soğuk Savaş sonrası dönemde etkileri giderek artan önemli bir devlet dışı aktörü temsil etmeye başlamıştır. Bu ders, uluslararası ve ulusal siyasetin birbirlerine bağımlılıklarını göz önünde tutarak, öğrencilere diyasporalar, anayurtlar ve misafir eden ülkeler hakkında analitik bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, etnik geri dönüş göçleri diaspora siyasetinin bir sonucu olarak incelenecektir.
   • IR230 ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI: Bu ders, öğrencilere uluslararası göç siyasetindeki çeşitli konular hakkında analitik bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. İlk olarak uluslararası göç ile ilgili teoriler incelenecektir. İkinci olarak özellikle Avrupa göç politikalarına odaklanılarak ekonomik göçmenler ve siyasi mültecilere ilişkin konular incelenecektir.
   • IR533 ULUSLARÖTESİ GÖÇ VE NÜFUS: Bu dersin amacı öğrencilere ulusötesi göç siyasetinin ve nüfus hareketlerinin temel dinamikleri hakkında genel bir anlayış kazandırmaktır. Bu derte, nüfus hareketleri hakkındaki teoriler ve tarihsel gelişmeler anlatılmaktadır. Terimler ve aktörler hakkında genel bilgiler verildikten sonra ders, küresel nüfus hareketlerinin dinamiklerine odaklanmaktadır.
   • IR653 ULUSLARARASI GÖÇ SİYASETİNDE GELİŞMİŞ KONULAR
   • IR654 ETNİK MİLLİYETÇİLİK VE AVRUPA KİMLİĞİ
  • Avrupa Çalışmaları
   • EUS508 AB VE AVRUPA KİMLİĞİNİN GELİŞİMİ
   • EUS 511 AVRUPA’ DA GÖÇ SİYASETİ
  • Online Eğitim Aktiviteleri